Integrovaný regionální operační program

Strategie Integrovaného regionálního operačního programu je založena na kombinaci a synergickém propojení vhodně volených integrovaných intervencí regionálního charakteru a intervencí národního charakteru jako prostředku posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel, s významným dopadem na vyvážený rozvoj území. IROP je navrhován jako jednofondový program, kde budou využity zdroje EFRR.

Na tomto podkladu formuluje program svoji vizi: „Konkurenceschopné obce a regiony jsou předpokladem pro konkurenceschopnou Českou republiku“. Na základě své vize stanovuje program svůj globální cíl: „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech“.

IROP svým zaměřením navazuje na regionální operační programy a částečně na Integrovaný operační program z období 2007-2013. Týká se především méně rozvinutých regionů České republiky, v omezené míře navrhuje podporu více rozvinutých regionů (hl. město Praha).

Strategie programu směřující k dosažení globálního cíle pak bezprostředně reaguje na všechny tři dimenze Strategie EU 2020 a směřuje k realizaci hlavních záměrů programu reflektujících výchozí podmínky a potřeby území.

Pro naplnění stanovených cílů se strategie IROP koncentruje na realizaci hlavních témat směřujících ke zlepšení socioekonomických podmínek na národní a zejména regionální úrovni a vytvářejících předpoklady pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst, ale také pro zvýšení efektivity a zesílení pozitivních územních dopadů ostatních intervencí kohezní politiky realizovaných v území:

  •  Posilování institucí jako prostředek k dosažení inteligentního růstu;
  •  Efektivní využití zdrojů směřující ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti jako prostředek k dosažení udržitelného růstu;
  •  Vyvážený rozvoj území a zkvalitnění veřejných služeb jako prostředek dosažení růstu podporujícího začlenění.

Cíle programu bude dosaženo snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti, jako jednoho z pilířů zvyšování kvality života obyvatel, a posílení institucionální kapacity veřejné správy.

Integrovaný regionální operační program umožňuje realizaci projektů a propojení vazeb mezi celostátními intervencemi a integrovaným rozvojem území se zaměřením na posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel. Problémy efektivně řeší prostřednictvím regionálních intervencí, případně propojením intervencí národního a regionálního charakteru s významným dopadem do území a vyvolání synergických efektů.

Prioritní osy Integrovaného regionálního programu s výjimkou prvního tematického cíle pokrývají všechny ostatní TC definované ze strany EK.

Prioritní osa 1: Zvýšení konkurenceschopnosti území

Návrh prioritní osy 1 navazuje na šest z jedenácti tematických cílů a opatření podporovaná v rámci této prioritní osy budou směřovat k modernizaci a rozvoji regionální silniční infrastruktury, rozvoji dopravních systémů, zvyšování kvality poskytovaných služeb, destinačního marketingu včetně ochrany kulturního a přírodního dědictví, podpoře místních iniciativ, snižování energetické náročnosti v sektoru bydlení i ve veřejných budovách a ke správnému nastavení strategického plánování.

Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb v území

Návrh prioritní osy 2 navazuje na 3 tematické cíle. První část prioritní osy je zaměřena na sociální a zdravotní oblast. I když jsou z hlediska kompetenčního uspořádání řízeny různými resorty, v mnoha tématech a životních situacích obyvatel země se protínají a navazují na sebe či jsou na sobě přímo závislé. Druhá část PO je pak zaměřena na investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení v podobě rozvíjení infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Prioritní osa 3: Posílení institucionální kapacity veřejné správy

Cílem PO 3 je navázat na výsledky programového období 2007-2013 a zajistit další etapu modernizace veřejné správy zaměřenou na další zvýšení efektivity, transparentnosti a účelnosti procesů ve veřejné správě. Cíle definované pro nové programové období jsou v souladu s cílem zvýšit konkurenceschopnost České republiky v oblasti výkonu institucí‚ a to jak na místní, tak na centrální úrovni, a tím vytvářet lepší podmínky pro podnikatelský sektor a občany a snížit byrokratickou zátěž (viz též Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti). V návaznosti na předchozí programové období je rovněž nutné pokračovat v rozvoji technologického zabezpečení orgánů krizového řízení a složek IZS. Dále bude zabezpečen technologický a technický aspekt efektivního výkonu výše uvedených orgánů a složek.

Prioritní osa 4: Technická pomoc

Prioritní osa 4 se zaměří na podporu efektivního řízení IROP po celé programovací období 2014-2020. Jedná se o průřezovou prioritní oblast, která se bude týkat všech prioritních os. V rámci této prioritní osy bude poskytováno financování pro pokrytí nákladů spojených s řízením, monitorováním, kontrolou, analýzou, propagací a poskytováním informací na úrovni celého programu.

Pro více informací o budoucích možnostech financování a včasnou přípravu projektů se na nás neváhejte obrátit na naší společnost JS Communication s.r.o. T: 734 659 688, projekt@jscomm.cz.