Operační program Doprava

Operační program Doprava bude svou realizací přispívat v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost k naplňování tematického cíle č. 7 Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. Pro program je navrhováno financování z EFRR a FS.

S ohledem na identifikované potřeby sektoru dopravy budou v rámci tohoto tematického cíle a s ohledem na princip tematické koncentrace podporovány tyto investiční priority:

  • Rozvoj komplexních, vysoce kvalitních a interoperabilních železničních systémů (na síti TEN-T a mimo síť TEN-T – zejména síť celostátního významu, tratě pro příměstskou, městskou, aglomerační a páteřní regionální dopravu, tratě pro důležité tahy nákladní dopravy a tratě pro napojení míst, které jsou významným zdrojem nebo cílem nákladní dopravy);
  • Podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do transevropské dopravní sítě;
  • Rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí včetně podpory udržitelné městské mobility;
  • Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T.

Struktura prioritních os Operačního programu Doprava je následující:

  1. Prioritní osa 1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
  2. Prioritní osa 2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T
  3. Prioritní osa 3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
  4. Prioritní osa 4 Technická pomoc

Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Tato prioritní osa bude zaměřena na podporu výstavby a modernizace železničních tratí, na jejich interoperabilitu a zavádění nových technologií (včetně sítě TEN-T), dále pak na podporu výstavby a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T. V rámci této PO budou také podporovány aktivity v oblasti multimodální dopravy, aktivity vedoucí ke zlepšení infrastruktury drážních systémů městské a příměstské dopravy a systémů řízení městského silničního provozu a zavádění ITS na městské silniční síti a v neposlední řadě také aktivity vedoucí k zavádění environmentálně čistého dopravního parku.

Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T

V prioritní ose 2 OP D bude podporován rozvoj silniční infrastruktury sítě TEN-T, tzn. výstavba a modernizace silnic a dálnic a zavádění ITS a dalších nových technologií.

Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

V prioritní ose 3 OP D budou podporovány aktivity směřující ke zlepšení parametrů rychlostních silnic a ostatních silnic I. třídy mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu, a to především za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Prioritní osa 4: Technická pomoc

Tato prioritní osa je v souladu s legislativním rámcem pro fondy SSR zaměřena na podporu řízení a implementace programu. V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a publicity operačního programu.

Pro více informací o budoucích možnostech financování a včasnou přípravu projektů se na nás neváhejte obrátit na naší společnost JS Communication s.r.o. T: 734 659 688, projekt@jscomm.cz.