Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem programu je zvýšení konkurenceschopné ekonomiky ČR podporou podnikatelského prostředí, prosazování inovací ve výrobě a službách a nakládání s energiemi a rozvoje ICT. Program je navrhován jako monofondový a bude spolufinancován z EFRR.

Klíčovým zaměřením programu je zvyšování konkurenceschopnosti hospodářství prostřednictvím rozvoje podnikání a pro něj potřebné infrastruktury s rostoucím využíváním výsledků výzkumu a vývoje, zaváděním inovací. Nezbytným aspektem konkurenceschopnosti je také podpora udržitelného a inovativního hospodaření s energií a inovací v oblasti produkce s vysokou přidanou hodnotou.

V návaznosti na Dohodu o partnerství jsou v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost podporovány intervence ze čtyř tematických cílů čl. 9 návrhu obecného nařízení:

  1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací,
  2. Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií,
  3. Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků,
  4. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích.

Na základě strategických dokumentů EU a ČR a analýzy potřeb České republiky pro budoucí období kohezní politiky byly pro tento program identifikovány celkem čtyři věcně zaměřené prioritní osy, a dále jedna prioritní osa na technickou pomoc, pro podporu z Evropského fondu regionálního rozvoje. Jednotlivé prioritní osy programu jsou konzistentní s tematickými cíli pro fondy SSR.

Struktura prioritních os Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je následující:

  1. Prioritní osa 1 Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
  2. Prioritní osa 2 Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání
  3. Prioritní osa 3 Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
  4. Prioritní osa 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
  5. Prioritní osa 5 Technická pomoc

Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Tato prioritní osa přispěje k naplnění tematického cíle č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Opatření podporovaná v této prioritní ose povedou ke zvýšení inovační výkonnosti podniků, intenzity a využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v rámci konceptu inteligentní specializace a také k rozvoji spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi v duchu konceptu inteligentní specializace.

Prioritní osa 2: Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání

Tato prioritní osa přispěje k naplnění tematického cíle č. 3 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství a akvakultury (v případě ENRF). Opatření realizovaná v této prioritní ose povedou ke zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů, ke zvýšení marketingové připravenosti malých a středních podniků a jejich zapojení do globálních produkčních a partnerských sítí a zajištění specializovaných poradenských služeb pro podnikatelské subjekty, dále také k vybudování kvalitní podnikatelské infrastruktury a k rozvoji a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání.

Prioritní osa 3: Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice

Tato prioritní osa přispěje k naplnění tematického cíle č. 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích. Opatření spolufinancovaná v rámci této prioritní osy povedou ke zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci energetického mixu ČR, ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru a rozvíjení energetických služeb, k modernizaci a rozvoji přenosových a distribučních sítí, k většímu uplatnění výzkumu a inovací v energetice a zvýšení využívání druhotných surovin a také ke zvýšení využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizaci CZT.

Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Tato prioritní osa přispěje k naplnění tematického cíle č. 2 Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití a kvality. Opatření realizovaná v této prioritní ose pomohou ke zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu a k rozvoji nejmodernějších a pokročilých informačních a komunikačních technologií a k podpoře poskytování souvisejících služeb.

Informace o stavu přípravy programů spolufinancovaných z fondů SSR pro programové období 2014-2020

Prioritní osa 5: Technická pomoc

Zaměření této prioritní osy zatím není rozpracováno. Lze však předpokládat, že bude zaměřena na podporu řízení a implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a že v rámci této prioritní osy budou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a publicity programu.

Pro více informací o budoucích možnostech financování a včasnou přípravu projektů se na nás neváhejte obrátit na naší společnost JS Communication s.r.o. T: 734 659 688, projekt@jscomm.cz.