Operační program Praha – pól růstu

Investiční strategie OP Praha – pól růstu ČR je založena na úzké vazbě na cíle Strategie EU 2020. Základním pilířem programového dokumentu je podpora inteligentního růstu prostřednictvím dosahování specifických cílů obsažených v PO 1, PO 2, PO 5. Podpora inteligentního růstu je v souladu se strategicko-teoretickými koncepty růstového pólu a chytrého – inteligentního městského rozvoje, na kterých je postavena strategie programového dokumentu a socioekonomického rozvoje hl. m. Prahy. Udržitelný růst je uplatňován v rámci PO 3 prostřednictvím podpory udržitelné městské mobility a zvyšováním energetické účinnosti městských objektů. Cílem PO 4 a PO 5 je posílit mj. růst podporující začlenění s úzkou vazbou na podporu zaměstnanosti se zaměřením na zvyšování kvality lidských zdrojů a integraci skupin lidí ohrožených sociálním vyloučením či chudobou na trhu práce.

Zaměření prioritních os Operačního programu Praha – pól růstu ČR je následující:

  • Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  • Prioritní osa 2 Zvyšování konkurenceschopnosti MSP
  • Prioritní osa 3 Udržitelná mobilita a energetické úspory
  • Prioritní osa 4 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
  • Prioritní osa 5 Vzdělávání a vzdělanost
  • Prioritní osa 6 Technická pomoc

Prioritní osy OP Praha odpovídají každá jednomu tematickému cíli. Prioritní osy 4 a 5 jsou navrženy jako vícefondové.

Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Na základě oblastí identifikovaných jako prioritní v RIS HMP budou podporovány ty kapacity výzkumu a vývoje lokalizované na území města, jejichž aktivity jsou navázané na lokální nebo regionální ekonomickou základnu a přispívají k řešení problémů a výzev vyžadujících pozornost městské samosprávy. Podpora se zaměří na jejich technologické vybavení. Identifikace oblastí provedená v RIS HMP se během programového období může v závislosti na aktuálních potřebách regionu a vývoji procesu inteligentní specializace měnit. Přínos podpořených projektů bude směřovat na území hl. m. Prahy a zvyšovat místní konkurenceschopnost a životní úroveň.

Hlavním účelem podpory je také stimulovat využívání výsledků výzkumu a vývoje v aplikační sféře, veřejné i komerční. Je třeba podpořit výzkumnou sféru jak v praktickém uplatňování výsledků její činnosti, tak zejména v rozvoji její otevřenosti vůči poptávce po výzkumné činnosti generované aplikační sférou. Podnikatelský sektor je třeba podpořit ve využívání kapacit výzkumné sféry pro dosahování jeho cílů. Konečným cílem je rozvoj spolupráce na základě posílení důvěry a vzájemného porozumění potřebám jednotlivých aktérů.

Prioritní osa 2: Zvyšování konkurenceschopnosti MSP

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 3 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Cílem je zlepšení hmotných i nehmotných podmínek pro podnikání v Praze vedoucích ke snazšímu přístupu MSP k progresívním podnětům pro jejich činnost a tím přispět k naplnění záměrů v oblastech vytyčených EU pro inteligentní a udržitelný růst. Mezi hlavní výsledky se řadí vytvoření kvalitní a kapacitně dostatečné infrastruktury a služeb pro podnikání (podnikatelská centra, inkubátory) založených na podpoře znalostní ekonomiky a zlepšení spolupráce veřejného a soukromého sektoru vedoucí k jejich efektivnímu využití. Výsledkem budou také příznivé podmínky pro vznik a rozvoj nových podniků (MSP), které se stanou součástí racionalizované, oborově perspektivní podnikatelské struktury, a pro řešení některých specifických problémů na pražském trhu práce.

Kromě podpory podnikatelským subjektům ve formě posílení a zkvalitnění služeb vedoucích k využití nových myšlenek a zvýšením kapacit podnikatelské infrastruktury klasickou formou nenávratné dotace počítá řídící orgán rovněž s vytvořením nabídky návratných forem podpory formou finančních nástrojů.

Prioritní osa 3: Udržitelná mobilita a energetické úspory

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích. Podpora bude zaměřena na snižování energetické náročnosti městských objektů pomocí zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí objektů a výměny nebo renovace výplní stavebních otvorů. Ke zvýšení efektivity je vhodné zateplení kombinovat s využitím systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a/nebo instalací vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající i OZE. Podpora se bude týkat také zvyšování energetické efektivity provozu některých technických zařízení pro zajištění fungování veřejné dopravy jako součásti veřejné infrastruktury (např. zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel, renovace osvětlovacích soustav s využitím nejmodernějších úsporných zdrojů vč. inteligentní regulace osvětlení a jiné). Udržitelná městská mobilita bude v rámci této prioritní osy podporována s cílem zvýšení atraktivity užívání městské veřejné dopravy, kterého bude dosaženo prostřednictvím investic do realizace záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní dopravy, případně včetně doplňkových služeb B+R (bike & ride), a také prostřednictvím opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu: nově zvýšené nebo jinak od uličního provozu oddělené tramvajové pásy, vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy, úpravy světelných signalizačních zařízení pro preferenci tramvají nebo pro preferenci autobusů, atd.

Prioritní osa 4: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Prioritní osa 4 má dvě investiční priority podporované z ESF a dvě podporované z EFRR. V tematické rovině je kladen důraz na rozvoj sociálních služeb pro začleňování a zvyšování sociální soudržnosti a na podporu sociálního podnikání jako sociálně inovativního přístupu k zaměstnávání obtížně zaměstnatelných osob, lidí dlouhodobě nezaměstnaných a skupin osob vyloučených, ohrožených a marginalizovaných. Cílem je podporovat oba tematické celky prostřednictvím investičních i neinvestičních dotací, aby se paralelně rozvíjela sociální infrastruktura i oblast sociální inovace. Z ESF bude podporován specifický cíl „Posílení sociálních služeb pro integraci, komunitní služby a prevenci“ pro oblast sociálního začleňování a specifický cíl „Sociální podniky a podnikání“ pro oblast sociálního podnikání, z EFRR půjde o specifický cíl „Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci“ pro oblast sociálního začleňování a pro oblast sociálního podnikání pak specifický cíl „Infrastruktura pro sociální podnikání“.

Prioritní osa 5 Vzdělávání a vzdělanost

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 10 Investice do vzdělání, dovedností a celoživotního učení. Prioritní osa 5 je navržena jako multifondová a sestává ze tří investičních priorit os podporovaných z ESF a jedné podporované z EFRR. Pro každou investiční prioritu je navržen jeden specifický cíl. V oblasti dalšího vzdělávání (specifický cíl „Posílení dalšího vzdělávání a celoživotního učení“ investiční priority 5.4) a podpory terciárního vzdělávání, propojování vysokých škol, výzkumných pracovišť a podnikatelského sektoru (specifický cíl „Posílit spolupráci vysokoškolského, podnikatelského a výzkumného sektoru v terciárním vzdělávání“ investiční priority 5.3) je potřeba podporovat zejména inovace, spolupráci a výměnu zkušeností. Z toho důvodu jsou obě investiční priority a jejich specifické cíle navrženy na podporu z ESF. V případě předškolního, základního a středního školství (včetně vyšších odborných škol) je v Praze nicméně potřeba čelit nedostatečným kapacitám infrastrukturního rázu i problémům s ukončováním školní docházky, malé integrovanosti dětí a žáků ze sociálně znevýhodněných prostředí a z rodin v krizi i nedostatečné sociální prostupnosti školského systému. Současně je třeba zejména na středních školách podporovat inovace vzdělávacích programů s cílem rozvoje klíčových a přenositelných kompetencí a také rozvíjet takové způsoby výuky a práce s cílovou skupinou žáků, které napomohou jejich zájmu o technické a přírodovědné obory. Cílem je stimulovat inovaci v jednotlivých stupních vzdělávání směřující ke zvyšování uplatnitelnosti žáků a studentů na trhu práce a nepřímo tak stimulovat inovace a podnikání jako důležitý předpoklad růstu v hl. m. Praze. Za tímto účelem je také navržen specifický cíl „Posílení dalšího vzdělávání a celoživotního učení“.

S ohledem na situaci v oblasti předškolního, základního a středního školství jsou navrženy dvě investiční priority, u nichž se předpokládá synergický efekt, jedna zacílená na infrastrukturní a druhá na sociální stránku současných problémů. Specifický cíl „Dostatečná kapacita a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání“ (prioritní osa 5.1) je navržen na podporu z EFRR a cílem je řešit akutní problémy s nedostatkem kapacit ve vzdělávacích zařízeních v Praze, které mají výrazný dopad na kvalitu, ale také na inkluzivitu vzdělávaní. Specifický cíl „Zrovnoprávnění přístupu ke vzdělávání“ (prioritní osa 5.2) má za cíl komplementárně podporovat inkluzivitu vzdělávání prostřednictvím zvyšování odbornosti a schopností pedagogických pracovníků, vyhledávání talentů (mimořádně nadaných žáků), zvyšování motivací ke studiu apod. Cílem synergických efektů je nastartovat změnu, která se promítne do větší kvality a zároveň rovnoprávnosti v přístupu ke vzdělávání jako základnímu předpokladu rozvoje soudržné a konkurenceschopné městské společnosti.

Prioritní osa 6: Technická pomoc

Tato prioritní osa je v souladu s legislativním rámcem pro fondy SSR zaměřena na podporu řízení a implementace programu. V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a publicity operačního programu.

Pro více informací o budoucích možnostech financování a včasnou přípravu projektů se na nás neváhejte obrátit na naší společnost JS Communication s.r.o. T: 734 659 688, projekt@jscomm.cz.