Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je orientován na posílení základů znalostní ekonomiky, konkrétně pak na zvýšení kvality vzdělání a lidských zdrojů pro potřeby znalostní ekonomiky, zvýšení produkce kvalitních výsledků ve výzkumné sféře a zlepšení prostředí podporujícího transformaci těchto výsledků do inovací. Cílem multifondového OP VVV je dosáhnout kombinovanou podporou z EFRR a ESF zdrojů výrazného kvalitativního zlepšení těchto základů a dosáhnout tak na konci programového období strukturálního posunu ČR směrem ke znalostní ekonomice, tzn. ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, produkci kvalitních výsledků výzkumu a využívání těchto výsledků jako motoru konkurenceschopnosti a růstu.

Struktura prioritních os Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je následující:

  1. Prioritní osa 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
  2. Prioritní osa 2 Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody
  3. Prioritní osa 3 Rozvoj vysokých škol
  4. Prioritní osa 4 Rozvoj celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání
  5. Prioritní osa 5 Technická pomoc

Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Je zacílena na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a excelence českého výzkumu, jakož i na zlepšení podmínek na vysokých školách pro rozvoj kvalitního výzkumu a přípravu špičkových odborníků se zájmem o práci ve výzkumu a vývoji.

Prioritní osa 2: Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody

Účelem intervencí v této prioritní ose je zvyšování využití potenciálu veřejné výzkumné sféry pro dosahování a udržení konkurenční výhody českých firem. Vyšším využitím výsledků výzkumu v praxi je myšlena také aplikace ve veřejném sektoru. Součástí intervenční logiky v této ose je též maximalizace dlouhodobého přínosu dosavadních investic do regionálních VaV center a evropských center excelence za současného zapojení vybudovaných výzkumných a výrobních kapacit českých podniků. Cílem je jednak koncentrace a využití výzkumných kapacit na řešení společenských výzev a také posílení výzkumných kapacit pro interdisciplinární problémově orientovaný výzkum v oblastech se silnou vazbou na identifikované příležitosti konkurenční výhody ČR a jednotlivých regionů.

Prioritní osa 3: Rozvoj vysokých škol

V rámci této prioritní osy budou podporována opatření směřující především k lepší kvalitě a výsledkům vysokoškolských institucí a bude tak naplňována jedna z priorit Stěžejní iniciativy Strategie Evropa 2020 „Inovace v unii“. Zvýšení kvality bude podpořeno opatřeními zaměřenými na zvýšení relevance vysokoškolského studia pro trh práce a na profilaci vysokých škol zejména v oblasti profesních oborů. Rozvoj výzkumu na vysokých školách a s ním souvisejících výzkumných oborů bude podporován v rámci prioritní osy 1, která je tímto komplementární k prioritní ose 3. Prioritní osa přispěje k naplňování tematického cíle 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.

Prioritní osa 4: Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

Podpora v rámci této prioritní osy bude směřována do tří základních oblastí (zvýšení kvality vzdělávání, posílení rovného přístupu ke vzdělávání, rozvoj celoživotního učení).

Potřeba zvýšení kvality vzdělávání vychází z identifikovaných problémů na všech úrovních regionálního školství i dalšího vzdělávání. Zvýšit kvalitu je nutné (1) prostřednictvím cílenějšího rozvoje klíčových i odborných kompetencí jako základu pro další vzdělávání a pracovní uplatnění se zvláštním důrazem na zvýšení potenciálu ČR vzdělávat odborníky pro kvalifikačně náročné profese, kde je jedním z východisek systémová práce s nadanými a talentovanými žáky ve škole i mimo školu5; přiblížením vzdělávacích programů v počátečním i dalším vzdělávání požadavkům trhu práce; (2) zvýšením kvality práce pedagogických pracovníků a zkvalitněním jejich pregraduální přípravy; (3)zvýšením kvality řízení škol a školských zařízení a posílením monitorovacích, evaluačních a řídících nástrojů vzdělávacího systému.

Posílení rovného přístupu ke vzdělávání vychází ze zjištění, že nedostatek rovnosti – tedy spravedlivosti v šancích využít svého vzdělávacího potenciálu a záruky, že všichni jednotlivci získají alespoň základní minimální úroveň dovedností (inkluze) – zvyšuje riziko neúspěchu žáků ve škole. Cílem je tedy transformace českého vzdělávacího systému směrem k vyšší úrovni sociálního začleňování. S tím souvisí i posilování kompetencí pedagogických pracovníků vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami i pro práci s nadanými a talentovanými dětmi a žáky. Návrh řešení existujících problémů zahrnuje především systematickou podporu znevýhodněných dětí a žáků, monitoring socioekonomického zázemí jednotlivých škol a školských zařízení, transformaci a zkvalitnění systému poradenství ve školství a zkvalitnění pedagogické diagnostiky pro stanovení individuálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků, včetně dětí a žáků nadaných a talentovaných. Velký důraz bude kladen na oblast předškolního vzdělávání, kde je problém rovného přístupu ještě umocněn přetížením kapacit mateřských škol a sníženou dostupností tohoto vzdělávání v některých regionech, zejména pro děti mladší 5 let.

V oblasti celoživotního učení je na základě identifikovaných potřeb nutné posílit zejména provázanost systémů počátečního a dalšího vzdělávání včetně dalšího rozvoje systému uznávání výsledků zájmového a neformálního vzdělávání. V této souvislosti bude dále posílena role škol a školských zařízení jako přirozených center celoživotního učení i kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. Cílené nástroje se zaměří na zvýšení dosud nízké poptávky po dalším vzdělávání, zejména u skupin obyvatel nejvíce ohrožených ztrátou uplatnitelnosti a dlouhodobou nezaměstnaností i na zkvalitnění a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání tak, aby svým zaměřením, rozsahem a dostupností vycházela vstříc možnostem a potřebám cílových skupin.

Prioritní osa 5:Technická pomoc

Tato prioritní osa je v souladu s legislativním rámcem pro fondy SSR zaměřena na podporu řízení a implementace programu. V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a publicity operačního programu.

Pro více informací o budoucích možnostech financování a včasnou přípravu projektů se na nás neváhejte obrátit na naší společnost JS Communication s.r.o. T: 734 659 688, projekt@jscomm.cz.