Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost (OP Z) vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. OP Z je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu z fondů SSR v období 2014-2020, a další klíčové strategické dokumenty národní i evropské.

Program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování.

Struktura prioritních os Operačního programu Zaměstnanost je následující:

  1. Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
  2. Prioritní osa 2 Sociální integrace a boj s chudobou
  3. Prioritní osa 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
  4. Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa
  5. Prioritní osa 5 Technická pomoc

Prioritní osy OP Z odpovídají (s výjimkou prioritní osy 3) každá jednomu tematickému cíli.

Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 8 Podpora zaměstnanosti a mobility pracovníků a zaměří se zejména na zvýšení zaměstnanosti podpořených osob zejména prostřednictvím realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, realizaci specifických opatření na podporu zlepšení postavení žen na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního života, na zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků. Podporována bude rovněž modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou zvýšení kvality a efektivity aktivní politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, zvýšení spolupráce s aktéry na trhu práce včetně využití externě zadaných služeb.

Prioritní osa 2: Sociální integrace a boj s chudobou

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a je zaměřena na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, podporu sociálního podnikání a na podporu rozvojových strategií řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problémů v oblasti sociálního začleňování.

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Tato prioritní osa bude naplňovat tematické cíle č. 8 Podpora zaměstnanosti a mobility pracovníků a č. 9 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a je zaměřena na sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly a aktivního začleňování (zejména s cílem zvýšení zaměstnatelnosti).

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 11 Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy a je zaměřena na zvýšení koncepčnosti práce veřejné správy, zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy, snížení administrativní a regulatorní zátěže a zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

Prioritní osa 5: Technická pomoc

Tato prioritní osa je v souladu s legislativním rámcem pro fondy SSR zaměřena na podporu řízení a implementace OP Z. V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a publicity programu.

Pro více informací o budoucích možnostech financování a včasnou přípravu projektů se na nás neváhejte obrátit na naší společnost JS Communication s.r.o. T: 734 659 688, projekt@jscomm.cz.