Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel ČR, podpořit efektivní využívání zdrojů a eliminovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí a s tím související snižování dopadů změn klimatu.

OP ŽP svým zaměřením navazuje na OP ŽP realizovaný v současném programovém období 2007-2013 a využívá zkušeností, které směřují k nastavení efektivního a kvalitního systému podpory oblastí ochrany životního prostředí. Program je navržen jako multifondový, podpora z něj bude kombinovat zdroje EFRR a FS.

OP ŽP vymezuje priority pro podporu v oblasti zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v sídlech, odpadové hospodářství a snižování ekologické zátěže a rizika, ochrany a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v období 2014-2020. OP ŽP je vypracován zejména ve vazbě na Dohodu o partnerství, která vymezuje priority České republiky pro podporu z fondů SSR, a další klíčové strategické dokumenty.

Struktura prioritních os Operačního programu Životní prostředí je následující:

  1. Prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
  2. Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší v sídlech
  3. Prioritní osa 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  4. Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  5. Prioritní osa 5 Energetické úspory
  6. Prioritní osa 6 Technická pomoc

Prioritní osy OP ŽP odpovídají (s výjimkou prioritní osy 3) každá jednomu tematickému cíli. Prioritní osy 1, 2 jsou navrženy jako monofondové s využitím prostředků FS, u prioritní osy 3 budou kombinovány zdroje EFRR a FS, prioritní osa 4 bude poskytovat podporu z EFRR.

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů řešením významných potřeb investic ve vodním hospodářství s cílem splnit požadavky acquis v oblasti životního prostředí. Opatření podporovaná v rámci této prioritní osy přispějí k snížení množství vypouštěného znečištění povrchových i podzemních vod, zlepšení hydromorfologického stavu útvarů povrchových vod, zlepšení hydrologického režimu vodních toků, zlepšení retenčního potenciálu údolních niv. Dále budou financována opatření k zajištění povodňové ochrany a preventivní protipovodňová opatření.

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v sídlech

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů zlepšováním městského prostředí včetně regenerace dříve zastavěných území (brownfields) a snižováním znečištění ovzduší. Podpora se soustředí na opatření přispívající ke snižování množství emisí v oblastech výroby a distribuce energií, zvýšení podílu bezemisní a nízkoemisní silniční dopravy, snížení emisí amoniaku v zemědělství a zlepšování systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší.

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů řešením důležitých potřeb investice do odpadového hospodářství za účelem plnění požadavků acquis v oblasti životního prostředí. Podpora se soustředí na opatření, která přispějí k předcházení vzniku odpadů, zvyšování materiálního využití odpadů, zvyšování energetické účinnosti odpadů, zvyšování úrovně nakládání s nebezpečnými odpady, odstraňování a rekultivace skládek.

Prioritní osa 3 bude naplňovat také tematický cíl 5 Podpora přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizikům a řízení rizik podporou investic zaměřených na inventarizaci a odstraňování ekologické zátěže a snižování environmentálních rizik a rozvíjením systému jejich řízení.

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 6 Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů podporou posilování biodiverzity, posilováním přirozené funkce krajiny, zlepšováním kvality prostředí v sídlech a snižováním environmentálních rizik způsobených geofaktory.

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Tato prioritní osa bude naplňovat tematický cíl č. 4 Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích podporou energetické účinnosti u budov a veřejného osvětlení. Ke snižování energetické náročnosti budov přispějí investice do zlepšení tepelně technických vlastností budov, technologií na využití odpadního tepla, do pořízení nízkoemisních zdrojů tepla a modernizace veřejného osvětlení.

Prioritní osa 6: Technická pomoc

Tato prioritní osa je v souladu s legislativním rámcem pro fondy SSR zaměřena na podporu řízení a implementace OP ŽP. V rámci prioritní osy Technická pomoc budou financovány zejména akce pro podporu řízení, implementace, kontroly, monitorování, hodnocení a publicity operačního programu.

Pro více informací o budoucích možnostech financování a včasnou přípravu projektů se na nás neváhejte obrátit na naší společnost JS Communication s.r.o. T: 734 659 688, projekt@jscomm.cz.