Program rozvoje venkova

Strategický rámec pro Program rozvoje venkova tvoří priority Strategie EU 2020 a tematické cíle SSR definované v nařízení o společných ustanoveních pro fondy SSR. Hlavními cíli PRV jsou konkurenceschopné zemědělství, udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, a dále vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. Tyto cíle přispívají zejména k tematickým cílům 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 a 10.

Struktura programu :

Na základě analýzy potřeb bylo k realizaci výše uvedených cílů zvoleno všech šest priorit Unie definovaných návrhem nařízení:

1) Podpora přenosu znalostí a inovací – PRV v návaznosti na další operační programy fondů SSR spoluvytváří komplexní přístup ke vzdělávání a přenosu znalostí ve venkovském prostoru a přispívá k dosažení všech cílů SZP. Cílem navržených opatření je posílit konkurenceschopnost zemědělských, lesnických a potravinářských podniků a zajistit vyvážený rozvoj venkovských oblastí při zachování trvalé udržitelnosti podpora prostřednictvím předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech. Priorita bude zaměřena na činnosti v oblasti odborného vzdělávání, informační akce, poradenské služby, propojení výsledků výzkumu s praxí se zaměřením na inovace a různé formy spolupráce.

2) Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesního hospodářství) – celkovým cílem je posílení konkurenceschopnosti zemědělských, potravinářských a lesnických podniků, posílení zaměstnanosti při zachování trvalé udržitelnosti a zohlednění přírodních znevýhodnění a vyváženého rozvoje venkovských oblastí. Zajištěna bude kontinuita pozemkových úprav, podporovány budou i investice do zemědělské i lesnické infrastruktury. Neméně významnou součástí podpor bude i podpora generační obměny.

3) Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik – celkovým cílem je posílit konkurenceschopnost zemědělského sektoru prostřednictvím managementu rizik a lepší organizace producentů. Priorita bude zaměřena zejména na projekty vedoucí k seskupování prvovýrobců, podporu programů jakosti a spolupráci mezi aktéry potravinové vertikály při přenosu informací, sdílení postupů a technologií, využívání biomasy, apod. Podporováno bude rovněž preventivní opatření pro podporu řízení rizik

4) Obnova, zachování a posílení ekosystémů – celkovým cílem je udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, opatření v oblasti klimatu a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví.

5) Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření – celkovým cílem priority je účinné využívání přírodních zdrojů a zavedení opatření prevence nepříznivého vlivu i změn klimatu.

6) Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí – priorita je zaměřena podporu usnadnění diverzifikace a vytváření pracovních míst a posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech zejména pomocí metody LEADER.

Pro více informací o budoucích možnostech financování a včasnou přípravu projektů se na nás neváhejte obrátit na naší společnost JS Communication s.r.o. T: 734 659 688, projekt@jscomm.cz.